• สาระน่ารู้
 •   
 • การสมัครเป็นสมาชิก
 •   
 • สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
 •   
 • พ.ร.บ.สหกรณ์
 •   
 • ข้อบังคับสหกรณ์
 •   
 • ระเบียบสหกรณ์
 •   
 • ประกาศสหกรณ์
 •   
 • คำสั่งสหกรณ์
 •   
 • รายงานการประชุม
 •   
 • เลขที่บัญชีธนาคารสหกรณ์
 •   
 • แบบฟอร์ม
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สันนิบาตสหกรณ์
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 • 1.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วันที่ประกาศ 2559-08-31)


 • 2.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559 (วันที่ประกาศ 2559-07-07)


 • 3.ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจำลอง (วันที่ประกาศ 2559-05-03)


 • 4.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ประกาศ 2559-04-29)


 • 5.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (วันที่ประกาศ 2559-04-07)


 • 6.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ประกาศ 2559-03-25)


 • 7.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ประกาศ 2559-02-23)


 • 8.คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (วันที่ประกาศ 2559-02-09)


 • 9.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ประกาศ 2559-02-02)


 • 10.รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-28)


 • 11.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-27)


 • 12.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-18)


 • 13.รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-18) • ทุนเรือนหุ้น
 •   
 • ทุนเรือนหุ้น


 • เงินรับฝาก
 •   
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 •   
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี


 • เงินกู้
 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ) • (เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557)

  เวลาทำการรับ-จ่าย
  8.30-15.00 น.