• ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับ 1 ฉบับ 2 ฉบับ 3
 • ระเบียบสหกรณ์
 • สมัครเป็นสมาชิก
 • สวัสดิการสมาชิก
 • เลขที่บัญชีธนาคารสหกรณ์ กรุงไทย
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สันนิบาตสหกรณ์
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
  ครั้งที่ 4/2557
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557


 • ทุนเรือนหุ้น
 • เงินรับฝาก

 •       ออมทรัพย์พิเศษ
        ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
 • เงินกู้
 • เงินกู้ฉุกเฉิน  

  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)

   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3)  

  เงินกู้สามัญ

   ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 

  ดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

  < เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 >

  เวลาทำการรับ-จ่าย
  8.30-15.00 น.