• สาระน่ารู้
 •   
 • การสมัครเป็นสมาชิก
 •   
 • สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
 •   
 • พ.ร.บ.สหกรณ์
 •   
 • ข้อบังคับสหกรณ์
 •   
 • ระเบียบสหกรณ์
 •   
 • ประกาศสหกรณ์
 •   
 • คำสั่งสหกรณ์
 •   
 • รายงานการประชุม
 •   
 • เลขที่บัญชีธนาคารสหกรณ์
 •   
 • แบบฟอร์ม
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สันนิบาตสหกรณ์
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ภาพการประชุม
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

 • 1.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันที่ประกาศ 2558-08-27)


 • 2.ขอเรียนชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (วันที่ประกาศ 2558-03-16)


 • 3.รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31 ประจำปี 2558 (วันที่ประกาศ 2558-01-29)


 • 4.ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพสามิต จำกัด (วันที่ประกาศ 2558-01-28)


 • 5.โครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี2557 เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ประกาศ 2558-01-21) • ทุนเรือนหุ้น
 •   
 • ทุนเรือนหุ้น


 • เงินรับฝาก
 •   
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 •   
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี


 • เงินกู้
 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ) • (เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557)

  เวลาทำการรับ-จ่าย
  8.30-15.00 น.