• สาระน่ารู้
 •   
 • การสมัครเป็นสมาชิก
 •   
 • สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
 •   
 • พ.ร.บ.สหกรณ์
 •   
 • ข้อบังคับสหกรณ์
 •   
 • ระเบียบสหกรณ์
 •   
 • ประกาศสหกรณ์
 •   
 • คำสั่งสหกรณ์
 •   
 • รายงานการประชุม
 •   
 • เลขที่บัญชีธนาคารสหกรณ์
 •   
 • แบบฟอร์ม
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สันนิบาตสหกรณ์
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ภาพการประชุม
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

 • 1.คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (วันที่ประกาศ 2559-02-09)


 • 2.รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-28)


 • 3.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 (วันที่ประกาศ 2559-01-18) • ทุนเรือนหุ้น
 •   
 • ทุนเรือนหุ้น


 • เงินรับฝาก
 •   
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 •   
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี


 • เงินกู้
 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ) • (เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557)

  เวลาทำการรับ-จ่าย
  8.30-15.00 น.