Responsive image

หน้าแรก

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต ปี : 2564

ประเภทข่าวสาร : แบบฟอร์ม

เรื่อง : เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต

วันที่ประกาศ : 15/10/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ  รายละเอียด

ประเภทข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์

วันที่ประกาศ : 16/08/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ  รายละเอียด

ประเภทข่าวสาร : ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ (โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1,2 และ3)

วันที่ประกาศ : 16/08/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 16/08/2564  รายละเอียด

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1.
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 2.
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 3. 

     แบบฟอร์มกรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ ซึ่งมี 2 บริษัท (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
          1.Download บ.ไทยประกันชีวิต
         2. Downlond บ.อาคเนย์ประกันชีวิต  

ประเภทข่าวสาร : ระเบียบและวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ : 16/08/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 16/08/2564  รายละเอียด

เกี่ยวกับสหกรณ์

พ.ร.บ.สหกรณ์

เรื่อง : พ.ร.บ.สหกรณ์ รายละเอียด

ข้อบังคับสหกรณ์

เรื่อง : ข้อบังคับสหกรณ์ รายละเอียด

ระเบียบสหกรณ์

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ รายละเอียด

บริการเงินฝาก

เงินค่าหุ้น

เรื่อง : อัตราการส่งเงินค่าหุ้นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ รายละเอียด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เรื่อง : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.00 เหลือ 1.50 ต่อปี รายละเอียด

บริการเงินกู้

ระเบียบและวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี รายละเอียด

ระเบียบและวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี รายละเอียด
สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
Statistics
วันนี้ Today
138
เมื่อวานนี้ Yesterday
154
เดือนนี้ This Month
5,831
เดือนที่แล้ว Last Month
9,478
ปีนี้ This Year
52,449
ปีที่แล้ว Last Year
44,439
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2560