Responsive image

หน้าแรก

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต ปี : 2563

เกี่ยวกับสหกรณ์

พ.ร.บ.สหกรณ์

เรื่อง : พ.ร.บ.สหกรณ์ รายละเอียด

ข้อบังคับสหกรณ์

เรื่อง : ข้อบังคับสหกรณ์ รายละเอียด

ระเบียบสหกรณ์

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ รายละเอียด

บริการเงินฝาก

เงินค่าหุ้น

เรื่อง : หลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ รายละเอียด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เรื่อง : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.25 เหลือ 2.00 ต่อปี รายละเอียด

บริการเงินกู้

หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สามัญ) เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมทบ) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด (Update 4 มิย.58) รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ(สมทบ) เห็นควรให้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ร้อยละ 6.50 ต่อปี รายละเอียด
สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
Statistics
วันนี้ Today
145
เมื่อวานนี้ Yesterday
129
เดือนนี้ This Month
2,820
เดือนที่แล้ว Last Month
6,349
ปีนี้ This Year
9,169
ปีที่แล้ว Last Year
42,461
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2560