ข่าวสารจากคณะกรรมการ

  ขอเรียนชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รายละเอียด
      ขอเรียนชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (วันที่ประกาศ 2558-03-16)
  รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31 ประจำปี 2558 รายละเอียด
      รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31 ประจำปี 2558 (วันที่ประกาศ 2558-01-29)
  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพสามิต จำกัด รายละเอียด
      ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพสามิต จำกัด (วันที่ประกาศ 2558-01-28)
  เงินรอตรวจสอบ รายละเอียด
      เงินรอตรวจสอบ (วันที่ประกาศ 2557-01-28)