Responsive image

ประกาศสหกรณ์

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

เรื่อง : ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ประกาศ : 25/01/2565 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564

เรื่อง : แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564

วันที่ประกาศ : 25/01/2565 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ

ดาว์นโหลดวาระการประชุม https://drive.google.com/file/d/1BM1jNUxPEEXGmVatAl49Fp46M5t3KBbl/view?usp=sharing

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 22/12/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 21/12/2564 รายละเอียด

การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและครอบครัว

เรื่อง : การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและครอบครัว

วันที่ประกาศ : 07/12/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 07/12/2564 รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ประกาศ : 07/12/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 07/12/2564 รายละเอียด

การลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

เรื่อง : การลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

วันที่ประกาศ : 16/08/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 16/08/2564

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำขอการลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน 
 

รายละเอียด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

เรื่อง : การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 08/07/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 08/07/2564 รายละเอียด

รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37

เรื่อง : รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37

วันที่ประกาศ : 19/05/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 14/05/2564 รายละเอียด

ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการให้บริหารสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

เรื่อง : มาตรการเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ประกาศ : 07/05/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 05/05/2564 รายละเอียด

ขยายวงเงินกู้เพื่อฉุกเฉินของสมาชิกสามัญและสมทบ

เรื่อง : ขยายวงเงินกู้เพื่อฉุกเฉินของสมาชิกสามัญและสมทบ

วันที่ประกาศ : 06/05/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 29/04/2564 รายละเอียด

การให้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนในโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง ให้แก่สมาชิก

เรื่อง : การให้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนในโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

วันที่ประกาศ : 30/03/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564

เรื่อง : รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ ประจำปีพ.ศ.2564

วันที่ประกาศ : 11/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ

 

 

 

รายละเอียด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรื่อง : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ประกาศ : 20/01/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 30/12/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564

เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ประกาศ : 14/12/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 09/12/2563 รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 30/09/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ประกาศ : 25/09/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

วันที่ประกาศ : 16/09/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 28/08/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เรื่อง : ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

วันที่ประกาศ : 07/08/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ : 05/08/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

วันที่ประกาศ : 29/07/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 16/06/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

เรื่อง : การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 01/06/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2563 รายละเอียด

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

เรื่อง : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ : 28/05/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2563 รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.00 เหลือ 1.50 ต่อปี

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.00 เหลือ 1.50 ต่อปี

วันที่ประกาศ : 01/05/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/04/2563 รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563 (รับสมัคร วันที่ 1 พ.ค.2563 - 29 พ.ค.2563)

เรื่อง : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563 (รับสมัคร วันที่ 1 พ.ค.2563 - 29 พ.ค.2563)

วันที่ประกาศ : 30/04/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : การลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ประกาศ : 30/04/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/05/2563 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 02/04/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

เรื่อง : เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 19/03/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

เรื่อง : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 26/02/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

แจ้งวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี 2563

เรื่อง : แจ้งวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ประกาศ : 21/01/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรื่อง : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันที่ประกาศ : 07/01/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง : รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 03/01/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 04/12/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

เรื่อง : การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 26/04/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : 26/04/2562 รายละเอียด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เรื่อง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วันที่ประกาศ : 13/02/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

แจ้งวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี 2562

เรื่อง : แจ้งวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ : 07/02/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

โครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ(ปันผล)

เรื่อง : โครงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ(ปันผล)

วันที่ประกาศ : 01/02/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

เรื่อง : ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

วันที่ประกาศ : 30/01/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง : รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ : 07/01/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 04/01/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

เงินรอตรวจสอบ

เรื่อง : เงินรอตรวจสอบ

วันที่ประกาศ : 04/01/2562 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ประกาศ : 19/12/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ : 14/12/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : 14/12/2561 รายละเอียด

ขอเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง : ขอเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 07/12/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

วันที่ประกาศ : 21/11/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง : เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 31/10/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายใหม่ที่ยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว)

เรื่อง : การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายใหม่ที่ยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว)

วันที่ประกาศ : 10/10/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรื่อง : นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่ประกาศ : 27/09/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ

เอกสาร : แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่การการร้าย

รายละเอียด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อเครื่องมือสื่อสาร

เรื่อง : การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อเครื่องมือสื่อสาร

วันที่ประกาศ : 01/08/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/08/2561 รายละเอียด

การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายใหม่)

เรื่อง : การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายใหม่)

วันที่ประกาศ : 29/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2561 และรายชื่อผูที่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2561 และรายชื่อผูที่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ : 26/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายเดิม)

เรื่อง : การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท (รายเดิม)

วันที่ประกาศ : 26/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

เรื่อง : ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ : 25/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

สำเนารายละเอียดรายชื่อ การโอนเงินคืนเบี้ยประกันแก่สมาชิกที่บริษัทปฏิเสธการรับประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560

เรื่อง : สำเนารายละเอียดรายชื่อ การโอนเงินคืนเบี้ยประกันแก่สมาชิกที่บริษัทปฏิเสธการรับประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ : 24/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

สรุปรายชื่อสมาชิกที่ บริษัทประกันชีวิต(FWD) ปฏิเสธไม่รับประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560 และสหกรณ์ฯ ได้ทำการจ่ายคืนเบี้ยประกัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

เรื่อง : สรุปรายชื่อสมาชิกที่ บริษัทประกันชีวิต(FWD) ปฏิเสธไม่รับประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560 และสหกรณ์ฯ ได้ทำการจ่ายคืนเบี้ยประกัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

วันที่ประกาศ : 24/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

สรุปรายชื่อสมาชิกที่ บริษัทประกันชีวิต(FWD) รับทำประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560 และสหกรณ์ฯ ได้ทำการหักค่าเบี้ยประกัน จากเงินปันผล 870 บาทแล้ว

เรื่อง : สรุปรายชื่อสมาชิกที่ บริษัทประกันชีวิต(FWD) รับทำประกัน การเพิ่มทุนประกัน 200,000 บาท ประจำปี 2560 และสหกรณ์ฯ ได้ทำการหักค่าเบี้ยประกัน จากเงินปันผล 870 บาทแล้ว

วันที่ประกาศ : 24/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท

เรื่อง : การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ (สามัญ) กรณีเพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม 200,000.00 บาท

วันที่ประกาศ : 19/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญและหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญและหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

วันที่ประกาศ : 12/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/02/2561 รายละเอียด

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบเรียกเก็บเงินรายเดือนสมาชิกสมทบ ผ่านระบบเว็บไซต์สหกรณ์

เรื่อง : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบเรียกเก็บเงินรายเดือนสมาชิกสมทบ ผ่านระบบเว็บไซต์สหกรณ์

วันที่ประกาศ : 11/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่อง : รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ประกาศ : 05/01/2561 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง : การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ : 12/12/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/12/2560 รายละเอียด

การยื่นเอกสารการขอกู้เงินกู้สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

เรื่อง : การยื่นเอกสารการขอกู้เงินกู้สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

วันที่ประกาศ : 07/12/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 07/12/2560

ดาวน์โหลด  ตารางคำนวน 60 เดิอนสุดท้าย ที่เว็ปไซด์

http://www.coopyala.com/main/images/infor/2560/Pension.xls 

เลือก sheet ตารางเปรียบเทียบบำนาญ และ sheet ตารางคำนวน 60 สุดท้าย

รายละเอียด

การขยายเพดานเงินกู้สามัญ

เรื่อง : การขยายเพดานเงินกู้สามัญ

วันที่ประกาศ : 28/08/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม)

เรื่อง : การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระธนบดีมหาเศรษฐี (เจ้าพ่อโรงต้ม)

วันที่ประกาศ : 04/08/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 04/08/2560 รายละเอียด

ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Policy)

เรื่อง : ว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Policy)

วันที่ประกาศ : 07/06/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ขอชี้แจงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพิ่มเติม

เรื่อง : ขอชี้แจงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพิ่มเติม

วันที่ประกาศ : 05/06/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ขอชี้แจงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เรื่อง : ขอชี้แจงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ประกาศ : 19/05/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.25 เหลือ 2.00 ต่อปี

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.25 เหลือ 2.00 ต่อปี

วันที่ประกาศ : 25/04/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/05/2560 รายละเอียด

ระเบียบว่าระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

เรื่อง : ระเบียบว่าระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ : 30/01/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2560

เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2560

วันที่ประกาศ : 24/01/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

วันที่ประกาศ : 31/08/2559 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจำลอง

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเช่าบูชาพระแก้วมรกตจำลอง

วันที่ประกาศ : 03/05/2559 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559

เรื่อง : รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ : 28/01/2559 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

วันที่ประกาศ : 04/06/2558 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

วันที่ประกาศ : 04/06/2558 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สามัญ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สามัญ)

วันที่ประกาศ : 30/04/2557 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ(สมทบ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ(สมทบ)

วันที่ประกาศ : 30/04/2557 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
Statistics
วันนี้ Today
1
เมื่อวานนี้ Yesterday
1
เดือนนี้ This Month
23
เดือนที่แล้ว Last Month
30
ปีนี้ This Year
144
ปีที่แล้ว Last Year
18,244
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2560