Responsive image

คณะกรรมการสหกรณ์

คณะกรรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ชุดที่ 33


 

ชุดที่ 33


 
 
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ประธานกรรมการ
 


นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
รองประธานกรรมการ
นางสดศรี พงศ์อุทัย
รองประธานกรรมการ


นายวรวรรธน์ ภิญโญ
รองประธานกรรมการ
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
กรรมการและเหรัญญิก
นายปิยกร อภิบาลศรี
กรรมการ


นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
กรรมการ
นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
กรรมการ


นายทวีป สอนชา
กรรมการ
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
กรรมการ
นายรวม อนุเครือ
กรรมการ 
 


นายพานิช หมู่ศิริ
กรรมการ
 
นายยุคล กำเหนิดแขก
กรรมการและเลขานุการ