Responsive image

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สามัญ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สามัญ) เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี

วันที่ประกาศ : 30/04/2557 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2557

Responsive image

รายละเอียด