• สาระน่ารู้
 •   
 • การสมัครเป็นสมาชิก
 •   
 • สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
 •   
 • พ.ร.บ.สหกรณ์
 •   
 • ข้อบังคับสหกรณ์
 •   
 • ระเบียบสหกรณ์
 •   
 • ประกาศสหกรณ์
 •   
 • คำสั่งสหกรณ์
 •   
 • รายงานการประชุม
 •   
 • เลขที่บัญชีธนาคารสหกรณ์
 •   
 • แบบฟอร์ม
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สันนิบาตสหกรณ์
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รูปการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

 • 1.ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วันที่ประกาศ 2560-04-25)


 • 2.คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (วันที่ประกาศ 2560-02-01)


 • 3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560 (วันที่ประกาศ 2560-01-31)


 • 4.ผลการนับคะแนนการคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่33 ประจำปี2560 (วันที่ประกาศ 2560-01-30)


 • 5.ระเบียบว่าระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (วันที่ประกาศ 2560-01-30)


 • 6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2560 (วันที่ประกาศ 2560-01-24) • ทุนเรือนหุ้น
 •   
 • ทุนเรือนหุ้น


 • เงินรับฝาก
 •   
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 •   
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี (มีผล1 ก.ย.59)

 •   
 • ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (มีผล1 พ.ค.60)


 • เงินกู้
 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

 •   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

 •   
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ) • (เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557)

  เวลาทำการรับ-จ่าย
  8.30-15.00 น.