Responsive image

หน้าแรก

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต ปี : 2565

ประเภทข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ประกาศ : 21/01/2565 วันที่มีผลบังคับใช้ : 21/01/2565  รายละเอียด

ประเภทข่าวสาร : ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีพ.ศ.2565

วันที่ประกาศ : 05/01/2565 วันที่มีผลบังคับใช้ : 05/01/2565  รายละเอียด

ประเภทข่าวสาร : ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 22/12/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 21/12/2564  รายละเอียด

ประเภทข่าวสาร : ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและครอบครัว

วันที่ประกาศ : 07/12/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 07/12/2564  รายละเอียด

เกี่ยวกับสหกรณ์

พ.ร.บ.สหกรณ์

เรื่อง : พ.ร.บ.สหกรณ์ รายละเอียด

ข้อบังคับสหกรณ์

เรื่อง : ข้อบังคับสหกรณ์ รายละเอียด

ระเบียบสหกรณ์

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์

เรื่อง : ประกาศสหกรณ์ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ รายละเอียด

บริการเงินฝาก

เงินค่าหุ้น

เรื่อง : อัตราการส่งเงินค่าหุ้นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ รายละเอียด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เรื่อง : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 2.00 เหลือ 1.50 ต่อปี รายละเอียด

บริการเงินกู้

ระเบียบและวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564 รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสามัญ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี รายละเอียด

ระเบียบและวิธีการกู้เงิน(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี รายละเอียด
สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
Statistics
วันนี้ Today
552
เมื่อวานนี้ Yesterday
836
เดือนนี้ This Month
12,094
เดือนที่แล้ว Last Month
12,902
ปีนี้ This Year
12,094
ปีที่แล้ว Last Year
82,241
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2560