Responsive image

คำสั่งสหกรณ์

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 7/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 7/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

วันที่ประกาศ : 25/07/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 25/07/2560 รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

วันที่ประกาศ : 13/06/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 13/06/2560 รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์

วันที่ประกาศ : 22/05/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 22/05/2560 รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 4/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 4/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

วันที่ประกาศ : 01/05/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/02/2560 รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

วันที่ประกาศ : 01/02/2560 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/02/2560 รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

วันที่ประกาศ : 09/02/2559 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2)

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 3-2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ : 08/07/2558 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 29/01/2558 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 03/02/2557 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 28/01/2556 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 30/05/2555 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 01/02/2555 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรื่อง : คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ที่ 1-2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วันที่ประกาศ : 16/01/2554 วันที่มีผลบังคับใช้ : ไม่ระบุ รายละเอียด