Responsive image

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(สมาชิกสมทบ)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ(สมทบ)

เรื่อง : ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ(สมทบ) เห็นควรให้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

วันที่ประกาศ : 30/04/2557 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2557

Responsive image

รายละเอียด